Limusiinit.Com Hen­ri, miten voin olla avuk­si. Hei, soi­tan Nur­mi­järveltä ja meil­lä on tänään tyt­tö­jen synt­täri­bileet ja halu­aisimme vuokra­ta limusi­inin. Onko se mah­dol­lista ja mikä on limusi­inin vuokraus hin­ta? Lep­poisan puhelun jäl­keen 3h kul­je­tus lyödään lukkoon ja mat­ka kohti Nur­mi­järveä voi pian alkaa. Ilta alkoi jo hämärtää kun kyyti saa­pui annet­tuun osoit­teeseen Nur­mi­järvelle. Het­ken odot­telun jäl­keen kolme iloista neitokaista saa­puu auton luokse sovi­tusti ja mat­ka voi alkuk­ilju­mis­ten jäl­keen alkaa. Toiveena oli crui­sail­la Helsin­ki, Van­taa, Espoo akselil­la kol­men tun­nin ajan, jon­ka aikana hei­dän pyrkimyk­sen­sä oli naut­tia omas­ta mielestäni kymmenelle miespuoliselle suun­nat­tu määrä eri­laisia pan­i­mo­tuot­tei­ta. Mielestäni pan­i­mo­tuot­tei­ta oli jo nau­tit­tu sopi­vasti ennen lähtöä.

Ensim­mäi­nen kom­mel­lus sat­tuu noin tun­nin ajon jäl­keen kun nei­d­it nou­se­vat takaisin Limusi­ini­in pienen hap­pi­hyp­pe­lyn jäl­keen. Viimeisen neitokaisen hame jää oven väli­in, mut­ta liik­er­a­ta on ehtinyt jo sen ver­ran pitkälle, että lop­putu­lok­se­na etu­pain­ot­teiset pan­nut ja enti­nen hame. Tilan­neana­lyysin jäl­keen hame onnis­tu­taan kor­jaa­maan muu­ta­mal­la haka­neu­lal­la sekä jesar­il­la, bileet voi jatkua. Pan­i­mo­tuot­teet vähenevät lujaa vauh­tia, samoin tihenevät Limusi­inin sat­un­naiset pysähdyk­set jot­ka mah­dol­lis­ta­vat pan­i­mo­tuot­tei­den nautiskelun. Viimeistä puol­ta tun­tia en uno­h­da koskaan. Olimme läh­estymässä Helsin­gin keskus­taa, kun pää­timme vielä viedä limusi­inin Pitkäsil­lan­ran­taan ja ottaa muu­ta­man kuvan. Noin vart­ti ennen kul­je­tuk­sen lop­pua kuulin takaa, Min­na eiiiiiii…älä tänne oksen­na. Sil­lä samal­la sekun­nil­la siirsin silmät taustapeili­in ja näin man­aa­jalaatan lähtevän suupielistä suo­raan vastapal­loon syn­tymäpäiväsankaria. Näky oli sen ver­ran absur­di, että kesti het­ken löytää hyvä paik­ka pysähtyä, jot­ta auto ei jäisi suo­raan tielle.

Tässä vai­heessa havain­nol­listin itsel­leni otsikkoa Net­ti­au­toon ” limusi­i­ni myy­dään ” eniten tar­joavalle. Ulos autos­ta ja vauhdil­la takaoven luokse. Näky oli vähin­täänkin huvit­ta­va. Täys­laidal­lisen oksen­tanut naishenkilö mutisi suupielet vaah­dos­sa miten paha olo voi olla. Vastapuoli oli purskah­tanut itku­un ja pysyi täysin liikku­mat­ta yrit­täen ymmärtää mitä juuri oli tapah­tunut. Kol­mas neitokainen ei saanut henkeä ja hyper­ven­tiloi jo aika huolestut­taval­la tahdil­la ja osoit­ti molem­pia ja sanoi, nyt meni On The Rocks keik­ka vit***si. Muu­ta­man min­uutin rauhoit­telun jäl­keen sain puhut­tua hei­dät ulos autos­ta ja nät­ti­in rivi­in nur­mikon reunalle. Onni onnet­to­muudessa sanoin, läh­es kaik­ki oksen­nus oli Saaran pääl­lä ja että ei tässä mitään hätää ole ja pienel­lä ehos­tuk­sel­la synt­täri­bileet saadaan jatku­maan vielä aina 04:00 asti.

Otin takakon­tista puhdis­tus­vaah­toa sekä pyy­herul­lia, napak­ka käsky­tys ja ruiskutin kaik­ki rivis­sä seiso­vat neitokaiset täy­teen vaah­toa. Sanoin, että antakaa vaikut­taa het­ki ja pyyhkikää sit­ten. Suh­teel­lisen nopean toimin­nan vuok­si niin kut­sut­tu­ja vär­jäy­tymiä ei ollut juuri havait­tavis­sa, tuok­su sitäkin pahempana. Muistin onnek­si, että meil­lä oli ollut AXE.n pro­mo reilua viikkoa aiem­min, joten Limusi­inin han­sikaslokeros­ta löy­tyi lukuisia miesten spray – pul­lo­ja. Rivi­in järjesty kajahti uudelleen ja suihkutin molem­min käsin tytöt takaisin bilekun­toon. Vielä nopea meikkien fix­aus ja mat­ka saat­toi taas jatkua kohti lop­ullista päämäärää. Noin klo.23:40 limusi­i­ni kaar­toi kyseisen rav­it­se­mus­li­ik­keen eteen ja tytöt hyp­pä­sivät autos­ta pois. Tuok­su oli suh­teel­lisen miehi­nen, mut­ta bile­fi­ilis aivan katossa.