Limusiini (Limousiini) on pitkä loistoauto, joka on perin­tei­sesti väril­tään musta tai valkoi­nen. Limusii­nin raken­teelle tyypil­listä on ohjaa­mon ja matkus­ta­mon erotta­mi­nen kiinteällä tai avatta­valla ikkunalla. Yleensä limusii­neja ajavat ammat­ti­au­ton­kul­jet­ta­jat. Monet limusii­nit ovat kulje­tus­yri­tys­ten omistuk­sessa, mutta suurin osa on silti vuokra-autoja taksien tapaan. Limusii­neja voivat vuokrata sekä yksityi­set ihmiset että yrityk­set juhla- ja muuhun vapaa-ajan käyttöön. Limusii­nit kuljet­taa yleensä juhla­vie­raita, polii­tik­koja, virka­mie­hiä ja yritys­joh­ta­jia tai muita merkki­hen­ki­löitä. Sana limusiini juontuu Ranskan keskio­sissa sijait­se­vasta Limousi­nin alueesta. Alun perin sanaa käytet­tiin autoista, joissa oli avoin ohjaa­mo­tila ja suljettu matkus­tamo, ja nimitys viittasi auton profii­lin saman­kal­tai­suu­teen Limousi­nin alueella perin­tei­sesti käyte­tyn huippu­mal­lin kanssa. Ensim­mäi­nen auto limusiini raken­net­tiin vuonna 1902. Se oli suunni­teltu siten että, kuljet­taja istui ulkona katetussa lokerossa. Yhdys­val­tain presi­den­tin Calvin Coolid­gellä oli ensim­mäi­nen Limusiini käytössä vuonna 1924. Legen­daa­ri­sim­pia valmis­ta­jia ovat kautta aikojen olleet Lincoln, Packard sekä Cadil­lac.

Limusii­nien kori erottaa kuljet­ta­jan takamat­kus­ta­jista. Kuljet­ta­jan sekä matkus­ta­jien välillä on yleensä liuku­la­siovi ikkuna. Yhtey­den­pito kuljet­ta­jan sekä matkus­ta­jien välillä on mahdol­lista joko avaamalla ikkuna osio tai käyttä­mällä viestin­tä­jär­jes­tel­mää. Vaihtoeh­toi­sia tyyli­ver­sioita ovat limusiini-Landau­let, joissa on irrotet­tava tai kokoon­tai­tet­tava katto ja takana matkus­ta­jien istui­met tai limusiini de-ville, joissa on kiinteä katto sekä istui­met normaa­listi takana. Perin­tei­sesti limusii­nit ovat suuria autoja, joissa on pitkä akseli­väli ja matkus­ta­mon takao­sassa olevat penkit on asetettu niin, että asiakas istuu joko kasvot, selkä tai kylki menosuun­taan nähden ja jalka­ti­laa on runsaassti. Kulje­tus­ka­pa­si­tee­tin maksi­moi­mi­seksi on nykyään suosi­tuin istuin­ten järjes­tely ollut kylki menosuun­taan.

Nykyään eniten tuotan­nossa olevia limusii­neja on Ameri­kassa ja ne ovat malleil­taan Strech SUV- limusii­neja. Nämä niin sanotut maastu­ri­mal­li­set limusii­nit ovat tiloil­taan huomat­ta­vasti isompia kuin normaa­lit limusii­nit ja usein ne on rekis­te­röity Ameri­kassa jopa 20 henki­lölle. Nämä ajoneu­vot sisäl­tä­vät nykyään täydel­li­sen musii­kin­tois­to­jär­jes­tel­män, lcd-näyttöjä, lasereita, baari­tis­kit valoi­neen sekä yöker­ho­mai­set valais­tuk­set. Nykyään valais­tuk­set on usein viety myös limusii­nin ulkopuo­lelle. Kylki­va­lot ovat näyttävä osa autoa, varsin­kin pimeällä. Monissa malleissa on niin sanotut “ooppe­ra­va­lot” jotka on sijoi­tettu tasai­sin välimat­koin auton kylkiin, yleensä ikkunoi­den välei­hin tai ikkunoi­den tasolle. Uusim­missa malleissa ooppe­ra­va­lot on raken­nettu limusii­nien sisään LED-nauhoilla ja ne vaihta­vat myös väriä. Myös alusta­va­lot sekä savuko­neet ovat nosta­neet suosio­taan. Näiden käyttö on nykyään rajoi­tettu niin, että limusiini ei voi olla liikkeellä kun alusta­va­lot tai savukone on käytössä.

Yhteys­tie­dot  Mikäli haluat kokea nykypäi­vän parhaan limusii­ni­ko­ke­muk­sen.

Mikäli  Limusii­ni­vuo­kraus kiinnos­taa, niin tutustu tarjon­taamme ja pyydä tarjous.!