Limusi­i­ni (Limousi­i­ni) on pitkä lois­toau­to, joka on per­in­teis­es­ti väriltään mus­ta tai valkoinen. Limusi­inin rak­en­teelle tyyp­il­listä on ohjaa­mon ja matkus­ta­mon erot­ta­mi­nen kiin­teäl­lä tai avat­taval­la ikku­nal­la. Yleen­sä limusi­ine­ja aja­vat ammat­ti­au­tonkul­jet­ta­jat. Mon­et limusi­init ovat kul­je­tusyri­tys­ten omis­tuk­ses­sa, mut­ta suurin osa on silti vuokra-auto­ja tak­sien tapaan. Limusi­ine­ja voivat vuokra­ta sekä yksi­tyiset ihmiset että yri­tyk­set juh­la- ja muuhun vapaa-ajan käyt­töön. Limusi­init kul­jet­taa yleen­sä juhlavierai­ta, poli­itikko­ja, virkamiehiä ja yri­tysjo­hta­jia tai mui­ta merkki­henkilöitä. Sana limusi­i­ni juon­tuu Ran­skan keskio­sis­sa sijait­sev­as­ta Lim­ou­sinin alueesta. Alun perin sanaa käytet­ti­in autoista, jois­sa oli avoin ohjaamoti­la ja sul­jet­tu matkus­ta­mo, ja nim­i­tys viit­tasi auton profi­ilin samankaltaisu­u­teen Lim­ou­sinin alueel­la per­in­teis­es­ti käyte­tyn huip­pumallin kanssa. Ensim­mäi­nen auto limusi­i­ni raken­net­ti­in vuon­na 1902. Se oli suun­nitel­tu siten että, kul­jet­ta­ja istui ulkona kate­tus­sa lokerossa. Yhdys­val­tain pres­i­dentin Calvin Coolidgel­lä oli ensim­mäi­nen Limusi­i­ni käytössä vuon­na 1924. Leg­en­daarisimpia valmis­ta­jia ovat kaut­ta aiko­jen olleet Lin­coln, Packard sekä Cadil­lac.

Limusi­inien kori erot­taa kul­jet­ta­jan taka­matkus­ta­jista. Kul­jet­ta­jan sekä matkus­ta­jien välil­lä on yleen­sä liuku­la­siovi ikku­na. Yhtey­den­pito kul­jet­ta­jan sekä matkus­ta­jien välil­lä on mah­dol­lista joko avaa­mal­la ikku­na osio tai käyt­tämäl­lä viestin­täjär­jestelmää. Vai­h­toe­htoisia tyyliv­er­sioi­ta ovat limusi­i­ni-Lan­daulet, jois­sa on irrotet­ta­va tai kokoon­taitet­ta­va kat­to ja takana matkus­ta­jien istuimet tai limusi­i­ni de-ville, jois­sa on kiin­teä kat­to sekä istuimet nor­maal­isti takana. Per­in­teis­es­ti limusi­init ovat suuria auto­ja, jois­sa on pitkä akse­liv­äli ja matkus­ta­mon takaosas­sa ole­vat penkit on asetet­tu niin, että asi­akas istuu joko kasvot, selkä tai kyl­ki meno­su­un­taan näh­den ja jalkati­laa on run­saassti. Kul­je­tuska­p­a­siteetin mak­si­moimisek­si on nykyään suosi­tu­in istu­in­ten jär­jeste­ly ollut kyl­ki meno­su­un­taan.

Nykyään eniten tuotan­nos­sa ole­via limusi­ine­ja on Amerikas­sa ja ne ovat malleil­taan Strech SUV- limusi­ine­ja. Nämä niin san­otut maas­turi­malliset limusi­init ovat tiloil­taan huo­mat­tavasti isom­pia kuin nor­maalit limusi­init ja usein ne on rek­isteröi­ty Amerikas­sa jopa 20 henkilölle. Nämä ajoneu­vot sisältävät nykyään täy­del­lisen musi­ik­in­tois­to­jär­jestelmän, lcd-näyt­töjä, lasere­i­ta, baari­tiskit val­oi­neen sekä yök­er­homaiset valais­tuk­set. Nykyään valais­tuk­set on usein viety myös limusi­inin ulkop­uolelle. Kylki­val­ot ovat näyt­tävä osa autoa, varsinkin pimeäl­lä. Monis­sa malleis­sa on niin san­otut “oop­per­aval­ot” jot­ka on sijoitet­tu tasaisin väli­matkoin auton kylki­in, yleen­sä ikkunoiden välei­hin tai ikkunoiden tasolle. Uusim­mis­sa malleis­sa oop­per­aval­ot on raken­net­tu limusi­inien sisään LED-nauhoil­la ja ne vai­h­ta­vat myös väriä. Myös alus­taval­ot sekä savukoneet ovat nos­ta­neet suo­sio­taan. Näi­den käyt­tö on nykyään rajoitet­tu niin, että limusi­i­ni ei voi olla liik­keel­lä kun alus­taval­ot tai savukone on käytössä.

Yhteystiedot  Mikäli halu­at kokea nykypäivän parhaan limusi­inikoke­muk­sen.

Mikäli  Limusi­inivuokraus kiin­nos­taa, niin tutus­tu tar­jon­taamme ja pyy­dä tar­jous.!